Ban tổ chức

Tổng công ty Công nghiệp Tàu Thủy (SBIC)

Địa chỉ: 172 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

ĐT: (+84-4) 37711588/ (+84-4) 37711212

Fax: (+84-4) 37711565

Website: sbic.com.vn

Email: vietship2016@sbic.com.vn; vietship2016@gmail.com